Käyttöehdot

Onnexi käyttöehdot

Päivitetty 03.04.2022

B. ONNEXI digitaalisen palvelun käyttöehdot

Päivitetty 01.04.2022

B.1. Käyttöehtojen kohde ja tarkoitus

Onnexi (”Onnexi” tai ”Palvelu”) on Onnexi Oy:n (”Palveluntarjoaja”) tarjoama digitaalinen palvelu, jonka kautta yksityishenkilöillä on mahdollisuus valita ja tilata Onnexi Oy:ltä henkilötyötä kotitaloustöiden ja muiden tavanomaisesti kotitalouksissa suoritettavien tehtävien hoitamiseen, ei kuitenkaan luvanvaraisiin tai muutoin erityistä ammatillista pätevyyttä edellyttäviin tehtäviin. Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Palvelua käyttävän henkilön (”Asiakas”) välillä. Nämä ehdot määrittävät Palveluntarjoajan ja Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet Palvelun käytössä.

B.2. Rekisteröityminen Palveluun

Palvelua voi käyttää joko ilman rekisteröitymistä tai rekisteröitymällä Palveluun. Rekisteröitymätön Asiakas hyväksyy sekä palvelu- että käyttöehdot tilatessaan palvelun verkkoportaalin kautta.

Rekisteröitymällä Palveluun Asiakas vakuuttaa tutustuneensa näihin palvelu- ja käyttöehtoihin, hyväksyvänsä ne ja sitoutuvansa noudattamaan niitä. Jos Asiakas ei hyväksy näitä käyttöehtoja, hän ei voi rekisteröityä Palveluun eikä käyttää Palvelua.

Rekisteröitymisen yhteydessä Asiakkaalle luodaan Palveluun henkilökohtainen käyttäjätili, jota Asiakas voi käyttää henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Käyttäjätilin kautta Asiakas voi myös seurata tilaushistoriaansa.

Rekisteröitymällä Palveluun Asiakas hyväksyy, että Palveluntarjoaja voi olla yhteydessä Asiakkaaseen Palvelun käyttöön liittyvissä asioissa.

Palvelun käyttäminen edellyttää, että Asiakas on täysi-ikäinen. Tämä varmistetaan rekisteröityvältä asiakkaalta rekisteröinnin yhteydessä annettujen tietojen perusteella ja rekisteröitymättömältä asiakkaalta maksusuorituksen aikana pankkitunnistuksella.

B.3. Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

Asiakkaalla on oikeus käyttää Palvelua vain näiden käyttöehtojen mukaisesti.

Asiakkaan käyttäjätunnus Palveluun ja salasana ovat henkilökohtaisia. Asiakas sitoutuu huolehtimaan siitä, ettei käyttäjätunnus tai salasana päädy ulkopuolisten tietoon sekä ottamaan välittömästi yhteyttä Palveluntarjoajaan kohdassa [Yhteystiedot] ilmoitettuun osoitteeseen, jos käyttäjätunnus tai salasana päätyvät ulkopuolisen tietoon tai Asiakkaan käyttäjätiliä käytetään luvattomasti. Asiakas on vastuussa kaikesta hänen käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta Palvelun käytöstä.

Asiakas vastaa rekisteröitymisen ja Palvelun käytön yhteydessä antamistaan tiedoista sekä niiden oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Jos Asiakas havaitsee puutteita tai virheitä antamissaan tiedoissa, on Asiakkaalla velvollisuus ilmoittaa tästä välittömästi Palveluntarjoajalle tai korjata itse puutteelliset tai virheelliset tiedot. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta tarkastaa eikä varmistaa Asiakkaan Palvelun käytön yhteydessä antamia tietoja tai niiden oikeellisuutta

Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan Palveluun lisäämien tietojen säilyttämisestä. Palvelua ei tule käyttää tietojen säilyttämiseen tai varmuuskopiointiin.

Asiakkaan vastuulla on huolehtia itse Palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista Palvelun käyttöön liittyvistä teknisistä laitteista ja niihin liittyvistä kustannuksista. Vaikka Palvelu on käytettävissä useimmilla selainohjelmilla, Palveluntarjoaja voi suositella Asiakasta käyttämään tiettyjä. Lisäksi Palveluntarjoaja suosittelee Asiakasta päivittämään selainohjelmistonsa viimeisimpään saatavilla olevaan versioon.

Asiakas sitoutuu käyttämään Palvelua ainoastaan siihen käyttöön, johon se on tarkoitettu. Asiakas sitoutuu olemaan välittämättä Palveluun viruksia tai muita haittaohjelmia ja olemaan käyttämättä Palvelua näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisella tavalla.

Asiakas on velvollinen korvaamaan Palveluntarjoajalle kaikki kulut ja vahingot, mukaan lukien kolmansien osapuolien esittämistä vaatimuksista aiheutuvat kulut ja vahingot, jotka aiheutuvat Asiakkaan näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä.

B.4. Palveluntarjoajan oikeudet ja velvollisuudet

Kaikki oikeudet Palveluun kuuluvat Palveluntarjoajalle tai sen alihankkijoille. Asiakas ei saa kopioida, tallentaa, toisintaa, muokata tai luovuttaa Palvelua tai sen osaa. Asiakas säilyttää kuitenkin oikeuden hyödyntää omia tietojaan ja tilaushistoriaansa, joita Asiakas on tallentanut Palveluun.

Palveluntarjoaja tuottaa ja tarjoaa Palvelun sellaisena kuin se on kulloinkin saatavilla. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun kattavuudesta, virheettömyydestä tai keskeytymättömyydestä eikä Palvelun käytön tai käyttämättömyyden seurauksista. Palveluntarjoajalla on oikeus olla hyväksymättä Asiakkaan rekisteröitymistä Palveluun sekä rajoittaa Palvelua tai keskeyttää se taikka poistaa sieltä sisältöä vapaan harkintansa mukaan esimerkiksi kuormituksen, yhteysongelmien tai muun teknisen syyn vuoksi taikka ylläpidon tai epäillyn väärinkäytön johdosta. Palveluntarjoajalla on myös oikeus milloin tahansa estää Asiakkaan pääsy Palveluun tilapäisesti tai pysyvästi, jos Asiakas käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti.

Palveluntarjoaja noudattaa henkilötietojen käsittelyssä Palveluntarjoajaan sovellettavaa EU:n ja Suomen lainsäädäntöä sekä viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita. Palveluntarjoaja voi käyttää henkilötietoja lainsäädännön sallimissa rajoissa omien ja yhteistyökumppaneidensa tuotteiden ja palveluiden markkinointiin kuten suoramarkkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä asiakastyytyväisyyskyselyihin. Palveluntarjoaja voi käsitellä henkilötietoja tai anonymisoitua tietoa palveluidensa personoimiseen ja kohdentamiseen esimerkiksi tekemällä suosituksia ja näyttämällä kohdennettuja sisältöjä verkkoportaalissa tai muissa asiakaskanavissaan. Palveluntarjoaja voi käsitellä henkilötietoja ja anonymisoitua tietoa myös muodostaakseen kattavan käsityksen siitä, miten Asiakas käyttää Palvelua, sekä Palvelua koskevista Asiakkaan mieltymyksistä. Palveluntarjoaja voi käsitellä henkilötietoja myös luodakseen tilastollisia analyysejä, joiden avulla Palveluntarjoaja voi kehittää palveluiden tarjontaa tai parantaa palveluitaan. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttö Palveluntarjoajan markkinointitarkoituksissa ilmoittamalla siitä kirjallisesti Palveluntarjoajalle. Lisää tietoa Palvelun markkinoinnin, tilaamisen ja tuottamisen yhteydessä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä on Palvelun tietosuojaselosteessa.

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Palvelu ja rekisteröidyt Asiakkaat kokonaan tai osittain esimerkiksi Palvelun myymisen tai muun yritysjärjestelyn johdosta.

B.5. Vastuunrajoitukset

Palveluntarjoaja ei vastaa mistään Palvelun käyttämisestä johtuvasta välillisestä tai välittömästä kustannuksesta tai vahingosta, joka syntyy Asiakkaalle tai kolmannelle taholle Palvelun keskeytyksistä, viivästyksistä, virheistä, käytön estymisestä, lopettamisesta tai muista puutteista Palvelussa tai sen sisällössä, eikä myöskään mahdollisista Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä. Palveluntarjoajan vastuu Asiakasta kohtaan rajoittuu aina enintään Palvelun kautta tilatusta yksittäisestä tehtävästä sovittuun korvaukseen.

Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä myöskään takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta tai virheettömästi. Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelun ”sellaisena kuin se on”, ja Asiakas käyttää Palvelua omalla vastuullaan. Palveluntarjoaja ei takaa Palvelun kartta- ja reittipalvelun virheettömyyttä eikä vastaa kartta- ja reittipalvelussa mahdollisesti olevien puutteiden tai virheiden Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kuluista tai vahingoista. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Palvelun käyttöön liittyvistä tietoturvallisuusriskeistä tai Palvelun sisällön oikeellisuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen.

Palveluntarjoaja ei vastaa vahingosta, joka johtuu käyttäjätunnuksen ja salasanan huolimattomasta käytöstä ja joutumisesta ulkopuolisen käyttöön.

Näillä käyttöehdoilla ei voida rajoittaa Asiakkaalle pakottavan lainsäädännön perusteella kuuluvia oikeuksia tai Palveluntarjoajalle pakottavan lainsäädännön mukaan kuuluvia velvollisuuksia.

B.6. Käyttöehtojen muuttaminen ja Palvelun irtisanominen

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Käyttöehtoja tai Palvelua, mukaan lukien Palvelun hinnoittelu- tai laskutusperusteita milloin tahansa. Olennaisista muutoksista tiedotetaan Asiakkaalle Palvelun välityksellä tai muulla Palveluntarjoajan sopivaksi katsomalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu, tai Palveluntarjoajan erikseen ilmoittamana ajankohtana. Jatkamalla Palvelun käyttöä muutosten voimaantulon jälkeen, Asiakas sitoutuu noudattamaan muutettuja ehtoja.

Palveluntarjoajalla on aina halutessaan oikeus ilman korvausvelvollisuutta lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain sekä oikeus poistaa Palvelu tai sen osia (muun muassa, näihin kuitenkaan rajoittumatta, Palvelun sisältöä, rakennetta, ulkoasua ja ohjelmistoja). Tällöin Palveluntarjoaja ilmoittaa Palvelun lopettamisesta mahdollisimman hyvissä ajoin etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Palveluun tai sen osiin tehtävien muutosten vuoksi Asiakkaalta edellytetyistä toimenpiteistä (kuten muutoksista Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin) tai niiden kustannuksista.

Jos arvonlisävero tai jokin muu Palveluun liittyvä vero tai julkisoikeudellinen maksu tai niitä koskeva viranomaisten soveltamiskäytäntö muuttuu, Palveluntarjoajalla on oikeus välittömästi muuttaa Palvelussa ilmoitettuja hintoja vastaavasti ilmoittamalla siitä Palvelussa tai muulla sopivaksi katsotulla tavalla.

Rekisteröidyllä Asiakkaalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa Palvelu päättymään välittömästi ilmoittamalla siitä sähköpostitse kohdassa [Yhteystiedot] ilmoitettuun osoitteeseen tai Palvelussa mahdollisesti ilmoitettavalla muulla tavalla. Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa Palvelu päättymään välittömästi ilmoittamalla siitä rekisteröityneelle Asiakkaalle Palvelun kautta ja/tai Asiakkaan Palvelussa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Mikäli Asiakkaalla on vielä täyttämättä olevia Palveluntarjoajan vahvistamia tilauksia, Palvelun irtisanominen ei päätä kyseisiä tilauksia. Käyttöehdot ovat tällöin voimassa osapuolten välillä niin kauan, että tilaukseen liittyvät velvoitteet on hoidettu.

Palveluntarjoajalla on päättymisen jälkeen kohtuullinen aika poistaa Rekisteröityneen Asiakkaan käyttäjätili ja muut tiedot siltä osin kuin Palveluntarjoajalla ei ole perusteltua syytä tai velvollisuutta säilyttää tietoja.

B.7. Linkit muille sivustoille

Palvelu saattaa sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmansien tahojen palveluihin. Tällaisiin kolmannen tahon tarjoamiin palveluihin sovelletaan kyseisen tahon käyttö- ja muita ehtoja, eikä Palveluntarjoaja vastaa näiden sivustojen sisällöstä.

Asiakkaalla on oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki Palveluun edellyttäen, että linkitys on lainmukainen eikä se vahingoita Palveluntarjoajaa tai Palveluntarjoajan mainetta. Muu Palveluntarjoajan verkkosivujen linkitys kaupallisessa tai taloudellisessa tarkoituksessa taikka tietokannan tuottamiseksi on kiellettyä ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

B.8. Immateriaalioikeudet

Näissä Käyttöehdoissa Immateriaalioikeuksilla tarkoitetaan tekijänoikeuksia ja lähioikeuksia (mukaan lukien tietokantojen ja luettelojen suoja sekä oikeus valokuvaan), tavaramerkkejä, patentteja, mallioikeuksia, hyödyllisyysmalleja, toiminimiä, liikesalaisuuksia, know-how’ta ja mitä tahansa muuta rekisteröitävää tai rekisteröimätöntä immateriaalioikeutta. Kaikki Immateriaalioikeudet ja muut oikeudet Palveluun tai siihen liittyvään dokumentaatioon ja niiden osiin ovat yksinomaan Palveluntarjoajan omaisuutta. Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuksin Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palveluntarjoaja pidättää itsellään kaikki oikeudet Palvelun sisältöön ja siihen tehtyihin muutoksiin. Asiakas tiedostaa ja hyväksyy sen, ettei Asiakkaalle siirry mitään muita oikeuksia kuin näissä Käyttöehdoissa nimenomaisesti mainitut oikeudet. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei näillä Käyttöehdoilla anneta Asiakkaalle mitään Immateriaalioikeuksia Palveluun.

Palveluun sisältyvän aineiston Palvelun ulkopuolinen käyttö tai julkaiseminen on kiellettyä ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

B.9. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Näiden ehtojen mukaiseen sopimussuhteeseen Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välillä sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta Suomen lain lainvalintaa koskevia säännöksiä.

Sopimussuhteesta aiheutuvat erimielisyydet Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välillä pyritään ratkaisemaan neuvotteluilla osapuolten välillä. Mikäli osapuolet eivät pääse sovintoon erimielisyydestä neuvottelujen jälkeenkään, osapuoli voi viedä erimielisyyden tuomioistuimen ratkaistavaksi. Erimielisyydet jätetään ratkaistavaksi ensiasteena Palveluntarjoajan kotipaikalla toimivaltaiseen yleiseen alioikeuteen.